Chứng chỉ TQP là gì ?

TQP (The Trim Qualification Program) là Chương trình cộng đồng các nhà cung cấp có đủ năng lực, nó cung cấp cơ sở dữ liệu của nhà cung cấp do Intertek đánh giá.

TQP tập trung vào hệ thống năng lực sản xuất và kiểm soát chất lượng, đồng thời cung cấp cho các nhà cung cấp với một cách tiếp cận độc đáo để đào tạo và cải thiện hiệu suất.

Mục đích của chương trình là để đảm bảo an toàn sản phẩm và kỳ vọng chất lượng , giảm thiểu rủi ro từ hồi sản phẩm và thất bại thử nghiệm.

Việc duy trì hệ thống quản lý theo TQP là một cam kết của Tổ chức trong cộng đồng ngành May và Phụ kiện may mặc.

Có 05 phạm vi kiểm soát khi triển khai áp dụng TQP:

1.         Management Environment (Môi trường quản lý)

2.         Risk Management (Quản lý rủi ro)

3.         Process Control (Kiểm soát quá trình)

4.         Product Testing (Thử nghiệm sản phẩm)

5.         Monitoring (Theo dõi và đo lường).