Công ty CP Dệt TQT ( TQT Textile J.S.C) là chủ sở hữu và chịu trách nhiệm về nội dung của website này.

Bạn phải đọc kỹ Điều kiện sử dụng website của Công ty CP Dệt TQT (gọi tắt là Điều kiện sử dụng) ở bên dưới trước khi sử dụng website của TQT. Khi bạn sử dụng, truy cập website của Công ty CP Dệt TQT thì mặc nhiên bạn đã hoàn toàn đồng ý với toàn văn Điều kiện sử dụng này. Nếu bạn không đồng ý thì vui lòng dừng truy cập website.

I. QUYỀN RIÊNG TƯ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN:
Công ty CP Dệt TQT cam kết tôn trọng quyền riêng tư và bảo mật thông tin cá nhân của người truy cập website. Mời bạn xem Chính sách bảo mật thông tin trên website Công ty CP Dệt TQT để hiểu rõ về cách thức, cam kết và trách nhiệm của Công ty CP Dệt TQT đối với thông tin cá nhân của bạn.

II. QUYỀN VỀ THAY ĐỔI ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG:
Công ty CP Dệt TQT bảo lưu quyền thay đổi Điều kiện sử dụng. Bạn cần thường xuyên vào trang này để theo dõi các thay đổi (nếu có) của Điều kiện sử dụng. Nếu bạn tiếp tục truy cập website thì mặc nhiên bạn đã đồng ý với những thay đổi của Điều kiện sử dụng.

III. LIÊN KẾT ĐẾN CÁC WEBSITE KHÁC:
Website của Công ty CP Dệt TQT có thể chứa hình ảnh hay liên kết đến các website của bên thứ ba. Những website này hoạt động bên ngoài phạm vi tên miền tqttextile.com.vn hoặc tqttextile.com. Công ty CP Dệt TQT tạo các liên kết chỉ để giúp bạn thuận lợi hơn trong truy cập, tìm kiếm thông tin. Công ty CP Dệt TQT không điều khiển hay chịu trách nhiệm về nội dung của các website đó, và họ có thể có những điều kiện sử dụng, chính sách bảo mật riêng biệt khác với Công ty CP Dệt TQT. Công ty CP Dệt TQT không theo dõi, kiểm tra, đánh giá hay cổ động cho những website này và/hoặc những nội dung của chúng. Công ty CP Dệt TQT không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào do sử dụng hay không thể sử dụng những website của bên thứ ba như thế.

IV. TUYÊN BỐ TỪ CHỐI BẢO ĐẢM:
Website này và những thông tin trên đó được cung cấp một cách “sẵn có”. Ở mức độ cao nhất mà pháp luật liên quan cho phép, Công ty CP Dệt TQT không bảo đảm bất kỳ vấn đề hay nội dung gì, dù là ngầm hiểu hoặc tường minh, bao gồm nhưng không giới hạn trong các vấn đề sau: khả năng có thể tiêu thụ được, tính phù hợp cho một mục đích cụ thể nào đó và tính tuân thủ bản quyền.

Công ty CP Dệt TQT không bảo đảm những điều sau: những tính năng có trên website này sẽ hoạt động liên tục và không mắc lỗi, trục trặc sẽ được sửa chữa, website này và các server dùng cho website này không chứa các phần mềm hay thành phần gây hại.

V. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM:
Trong mọi trường hợp, Công ty CP Dệt TQT và các bên liên quan, gồm đơn vị thành viên, người lao động, cán bộ quản lý, cổ đông và nhà cung cấp, đều không chịu trách nhiệm về mọi tổn thất xảy đến với bạn, dù đó là tổn thất gián tiếp, hậu quả, tai nạn hay tổn thất đặc biệt, do sử dụng hay không thể sử dụng website này, ngay cả khi Công ty CP Dệt TQT đã được cảnh báo trước về khả năng xảy ra những tình huống đó. Nội dung này áp dụng cho mọi tổn thất xuất phát từ bất kỳ nguyên nhân gì.

VI. QUYỀN TIẾT LỘ THÔNG TIN:
Công ty CP Dệt TQT luôn bảo lưu quyền theo dõi việc bạn sử dụng website này và tiết lộ bất kỳ thông tin nào mà Công ty CP Dệt TQT cho rằng cần thiết để tuân thủ mọi điều luật, quy định liên quan hoặc theo yêu cầu của một tiến trình pháp lý hay cơ quan thẩm quyền nào đó hoặc để bảo vệ quyền lợi của Công ty CP Dệt TQT hay vì sự an toàn của một bên thứ ba.

VII. KHÔNG DÙNG WEBSITE CHO NHỮNG MỤC ĐÍCH TRÁI PHÁP LUẬT HAY BỊ NGĂN CẤM:
Bạn không được dùng website này cho những mục đích trái pháp luật hay Điều kiện sử dụng không cho phép; không được dùng website này bằng bất kỳ phương thức nào có thể gây tổn thất, vô hiệu hóa, gây trở ngại hay bất lợi cho NBC hay cản trở bất kỳ bên nào sử dụng website này.

Bạn không được tìm cách truy cập trái phép vào các tài khoản, các hệ thống mạng và máy tính của Công ty CP Dệt TQT bằng cách phá khóa, dò mật khẩu hay những cách khác; không được can thiệp hay dùng bất kỳ cách nào để sửa đổi giao diện và hoạt động của website này.

Bạn không được lấy hay tìm cách lấy những tài liệu, thông tin từ website này bằng những cách mà website này không cho phép thực hiện.

IX. LUẬT ÁP DỤNG:
Những tranh chấp về quyền, nghĩa vụ của các bên liên quan đến Điều kiện sử dụng này hay việc sử dụng website sẽ được phán xét căn cứ theo luật pháp của nước CHXHCN Việt Nam và tại các tòa án ở TP Hồ Chí Minh.